Đây là khoản đầu tư ra nước ngoài. Vì các khoản đầu tư ở nước ngoài mang lại thêm rủi ro về tài chính, quy định và pháp lý, các nhà đầu tư nên thực hiện các kiểm tra và nghiên cứu cần thiết về khoản đầu tư trước đó. Một số hình ảnh được tạo ra bằng máy tính. Tài liệu này được Arcadia Consulting Pte Ltd chuẩn bị chỉ nhằm mục đích quảng cáo và cung cấp thông tin chung. Giá đúng tại thời điểm phân phối. Arcadia Consulting Pte Ltd không đảm bảo, tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về nội dung, tính chính xác và độ tin cậy. Bất kỳ bên quan tâm nào cũng nên thực hiện các yêu cầu riêng của mình về tính chính xác của thông tin. Arcadia Consulting Pte Ltd loại trừ một cách rõ ràng tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo đảm được suy luận hoặc ngụ ý phát sinh từ tài liệu này và loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát và thiệt hại phát sinh từ đó. Ấn phẩm này là tài sản có bản quyền của Arcadia Consulting Pte Ltd